Skip to main content

WYZNACZONE CELE BIZNESOWE

 • Optymalizacja zasobów ludzkich w organizacji
 • Redukcja kosztów pracowniczych do 30%
 • Automatyzacja planowania grafików
 • Identyfikacja obszarów nieefektywnej alokacji zasobów
 • Wdrożenie narzędzia w 12 tygodni
AMA Retail AMA SOA Human Resources

KOMPLEKSOWOŚĆ NARZĘDZIA

 • Wbudowany model prognozowania popytu, oddzielnie dla każdego punktu handlowego – bazujący na szeregu czynników, jak np. historyczne dane paragonowe, sezonowość, wielkość punktu handlowego, dzień tygodnia, godzina, lokalizacja etc.
 • Uwzględnienie wymogów prawnych wynikających z kodeksu pracy (np. normy czasu pracy, wymagane przerwy etc.) oraz innych specyficznych wymogów branżowych lub procedur wewnętrznych
 • Szczegółowe modelowanie czynności niesprzedażowych (np. doradztwo w doborze produktu, przyjmowanie dostaw, obsługa reklamacji, wcześniejsze bądź późniejsze zamkniżcia punktu handlowego, etykietowanie, kontrole wewnętrzne etc.)
 • Automatyczne generowanie zoptymalizowanych, comiesięcznych grafików pracowniczych – na bazie zaawansowanych algorytmów
 • Optymalizacja kosztowa uwzględniająca wynagrodzenia pracowników etatowych i stawki zleceniobiorców – model określa najbardziej efektywną kosztowo decyzję biznesową
 • Wizualizacja grafików – oddzielne dashboardy dla każdego punktu handlowego
 • Możliwość maskowania danych dot. konkretnych pracowników, których algorytm wskazać do zredukowania a także udostępnianie tych informacji tylko dla wybranej grupy odbiorców
 • Pomocnicze widoki monitorujące koszty pracownicze, absencje, prognozowany popyt, rozkład czynności nie sprzedażowych, oszczędności wygenerowane przez algorytm, rozliczenie godzin pracy poszczególnych pracowników, widoki walidujące kompletność i poprawność danych wsadowych do algorytmu
 • Integracja wyników optymalizatora z wewnętrznym systemem kadrowym Klienta

Czym się wyróżniamy?

Technologia

Budujemy modele predykcyjne bazujące na regresji logistycznej, xgboost, lasach losowych, sieciach neuronowych oraz innych dostępnych metodach. Wdrażamy rozwiązania do każdego środowiska.

Personalizacja

Przygotowujemy rozwiązania szyte na miarę – zindywidualizowane dla każdego przypadku. Ostateczny kształt narzędzia jak i wyniki uzależnione są od wyznaczanych celów biznesowych, dostępnych danych oraz ich jakości.

Efektywność

Wdrażamy rozwiązania od kilku do kilkunastu tygodni w zależności od złożoności funkcjonalności finalnego narzędzia z uwzględnieniem wyznaczonego przez Klienta ROI.

Elastyczność

w przeciwieństwie do dużych organizacji dysponujemy możliwościami do wprowadzania dynamicznych zmian w projektach, angażowania dodatkowych zasobów oraz dostosowania narzędzia w 100% do specyfiki każdej organizacji.
Close Menu